Меню підрозділу

Положення про президію районної ради

                                                            


                                       Додаток 2

                                                               до рішення районної ради

                                                                        від 24 листопада  2015 року  № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Володарсько - Волинської районної ради

1. Президія  Володарсько-Волинської  районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатським корпусом.

3. В міжсесійний період президія ради може надавати рекомендації з інших питань, що віднесені до компетенції районної ради згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4. До складу президії ради входить голова ради, його заступник,    голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою).

5. Організовує роботу президії і скликає засідання президії голова районної ради. У разі неможливості головою ради зібрати президію, президія збирається заступником голови ради.

6. Засідання президії є правомірним, якщо в ньому бере участь більша половина (п’ятдесят відсотків плюс один) її складу. Президія скликається в міру необхідності, але не рідше ніж раз в квартал, для підготовки чергових сесій районної ради та для вирішення інших важливих питань. Засідання президії є відкритими і гласними.

7. На засідання президії можуть бути  запрошені депутати з наданням їм права дорадчого голосу і службові особи. За рішенням президії, яке приймається більшістю голосів від загального складу, можуть проводитись закриті засідання президії.

8. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює начальник організаційного відділу. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

9. Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів усього складу президії. Рішення президії підписує голова ради, а в разі його відсутності заступник голови ради. Рішення президії, що передбачаються внести на розгляд сесії є обов’язковим для виконання головою ради.

10.  Президія ради:

10.1. Готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, обговорює внесені у встановленому регламентом ради порядку питання перед слуханням їх на пленарному засіданні ради і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії.

10.2.  Погоджує порядок денний сесії.

10.3. Допомагає голові ради у підготовці сесій ради і питань, які вносяться на її розгляд; сприяє своєчасному доведенню рішень ради до виконавців.

10.4. Приймає рішення щодо питань, які вимагають невідкладного вирішення з наступним затвердженням їх на сесії ради.

10.5. Представляє раді кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою після попереднього погодження їх у постійних комісіях ради.

10.6. Координує діяльність постійних комісій, депутатських груп і фракцій, сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень.

10.7. Сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, розглядає питання, пов’язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах і у виборчих округах, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень депутатів, внесених на сесії ради, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів.

10.8. Організовує узагальнення наказів виборців і вносить їх на розгляд ради, сприяє депутатам в реалізації даних їм наказів.

10.9. Сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі.

10.10. За дорученням ради організовує проведення відповідно до рішень ради місцевих референдумів, а також обговорення громадянами проектів рішень ради, інших важливих питань.

10.11. Допомагає голові у роботі щодо розгляду звернень громадян, адресованих раді. Листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду їх постійними комісіями.

10.12. Організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради, накази виборців.

10.13.    Здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою після їх попереднього обговорення в постійній комісії.

10.14. Розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради.

10.15. Президія виконує інші окремі повноваження ради, делеговані їй радою.

11.   Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями не допускається.

12 Порядок діяльності президії районної ради визначається даним Положенням, регламентом Володарсько – Волинської   районної ради, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Заступник голови районної ради                                Л.В. Ковальчук