Меню підрозділу

 

 ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 24 червня 1991 р. N 48 

 ПОЛОЖЕННЯ
про комісії Рад народних депутатів
з питань поновлення прав реабілітованих

 

1. Комісії Рад народних депутатів з  питань  поновлення  прав реабілітованих (надалі  -  комісії)  утворюються  Верховною  Радою Республіки Крим, обласними,  районними,  міськими  і  районними  вмісті Радами народних депутатів.

Комісії  у   своїй   роботі   керуються   законами   України,постановами  Кабінету  Міністрів  України,   іншими   нормативнимиактами, а також цим Положенням.

 2.  Головними  завданнями   комісії   є   вирішення   питань,пов'язаних з установленням факту розкуркулення,  адміністративноговиселення  з  відшкодуванням  матеріальних  збитків   і   виплатоюгрошової компенсації реабілітованим,  які  відбували  покарання  увигляді позбавлення волі або примусового поміщення до  лікувальнихзакладів,  поновленням   житлових   та   інших   прав    громадян,реабілітованих відповідно  до  Закону  України  "Про  реабілітаціюжертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ). 

3. Комісії відповідно до покладених на них завдань:подають допомогу громадянам в одержанні необхідних документіву зв'язку з реабілітацією;організують публікацію повідомлень про реабілітацію  в  пресічи іншим способом інформують громадськість  за  місцем  роботи  тапроживання реабілітованого;доручають  органам  внутрішніх  справ   провадити   перевіркуфактів  безпідставності  заслання  і  вислання,   направлення   наспецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв'язку  знеобгрунтованими репресіями (розкуркуленням);заслуховують  інформацію  відповідних  службових   осіб   провиконання законодавства з питань  реабілітації,  а  також  поданнядопомоги реабілітованим громадянам і членам їхніх сімей;здійснюють   контроль   за   відшкодуванням    реабілітованимгромадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;вирішують  інші  питання,  пов'язані   з   поновленням   правреабілітованих громадян. 

4. Районні, міські, районні в місті  комісії  крім  виконанняфункцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:розглядають листи, заяви і скарги репресованих  громадян  абоїхніх  спадкоємців  першої  черги  з  питань  встановлення   фактурозкуркулення,    адміністративного    виселення,    відшкодуванняматеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим;приймають рішення щодо:встановлення    факту    розкуркулення,     адміністративноговиселення;відшкодування матеріальних збитків  відповідно  до  Положенняпро порядок виплати грошової  компенсації,  повернення  майна  абовідшкодування його вартості реабілітованим  громадянам  або  їхнімспадкоємцям;поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян. 

5. Комісія Верховної Ради Республіки Крим, обласні,  Київськата  Севастопольська  міські  комісії   крім   виконання   функцій,передбачених у пункті 3 цього  Положення,  розглядають  скарги  нарішення районних, міських, районних у місті комісій  та  приймаютьза  ними  рішення,  здійснюють  координацію  їх  роботи,   подаютьметодичну допомогу. 

6.  Комісії  діють  у  складі  голови,   заступника   голови,секретаря та  членів  комісії.  Кількісний  і  персональний  складкомісії, а також штатна чисельність її працівників  затверджуютьсявідповідною Радою народних депутатів  .

До  складу  комісії  можуть  входити  депутати  Рад  народнихдепутатів,   представники   громадськості,   фінансових   органів,житлово-комунального   господарства,   соціального   забезпечення,архівних установ, а у разі необхідності - й інших  організацій  таустанов. 

7. Організацію  роботи  комісії  забезпечує  голова  комісії.Діловодство здійснює секретар комісії,  який  відповідає  за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.  

8. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але  нерідше одного разу на місяць, і правомочні, якщо  на  них  присутнібільше половини її  складу.  Всі  питання  в  комісії  вирішуютьсябільшістю голосів присутніх її членів. 

9. У засіданнях комісії можуть  брати  участь  і  особи,  якіподали заяву з питань, віднесених до компетенції комісії, або їхніпредставники. 

10. Рішення комісії підписує голова (у разі його  відсутності- заступник голови) і секретар комісії. 

11. Рішення комісій з питань  виплати  грошової  компенсації,повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх  вартостіможуть бути оскаржені реабілітованим (або  його  спадкоємцями)  таіншими  заінтересованими   громадянами   відповідно   до   Комісії   Верховної   Ради   Республіки   Крим,   обласної,   Київської   таСевастопольської міських комісій. У разі  незадоволення  прийнятимрішенням ці громадяни можуть звернутися за розв'язанням  спору  досуду. 

12.   Організаційно-технічне   та   фінансове    забезпеченнядіяльності комісій здійснюють  виконавчий  комітет  і  секретаріатвідповідної Ради народних депутатів. 

13. Комісія користується штампом  і  печаткою  Ради  народнихдепутатів, що її утворила.

( Положення із змінами, внесеними згідно  з  Постановою КМ  N  564

( 564-92-п )   від   05.10.92,   в  редакції  Постанови  КМ  N 112

( 112-93-п ) від 18.02.93 )